Home
Menu
Zoeken Annuleer

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids 

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

schoolgidsObsWoold2023-2024september2023.pdf

Jaarverslag 

Ieder jaar maken we een jaarverslag. We bespreken dit in de MR en sturen het jaarverslag op naar de Inspectie van Onderwijs. 

Jaarverslag obsWoold 2021-2022.pdf

We maken het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 in de maand oktober. 

Twee keer per jaar maken we een SchoolZelfEvaluatie n.a.v. de toetsresultaten. Deze worden besproken met de kwaliteitsmedewerker van het schoolbestuur. 
Op hoofdlijnen staan de resultaten van ons onderwijs (Centrale Eindtoets) in de schoolgids. Ook de uitstroomgegevens van groep 8 richting voortgezet onderwijs staan in de schoolgids. 

Schoolplan en jaarplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Verder geeft het schoolplan op hoofdlijnen de ontwikkeling van de school voor de komende 4 jaar weer. 

SCHOOLPLAN Obs Woold 2023 – 2027.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staan de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden. 

Schoolondersteuningsprofiel_Obs Woold d.d. 12-06-2023 (1).pdf

Ondersteuningsplan Obs Woold 2023.pdf

Schoolveiligheidsplan en Sociaal Veiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 

Anti-pestprotocol

In het antipestprotocol staat beschreven wat de school doet om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. In onze school is de directeur Johan Wilterdink de pestcoördinator. 

Een plan om pesten aan te pakken in het Woold.pdf